Společnost Lagardère Travel Retail potvrzuje, že tato provozovna splňuje nejvyšší standardy z hlediska hygieny a bezpečnosti potravin.

Lagardère Travel Retail certifies that this food outlet complies with the highest standards in terms of Hygiene & Food Safety.

 

1. Dezinfekce pro zákazníky je k dispozici

2. Bezkontaktní platba preferována

3. Dodržování dostatečných rozestupů vyžadováno

4. Naši zaměstnanci nosí roušky a myjí si ruce min. každých 30 minut

5. Častá kontaktní místa jsou dezinfikovaná častěji a to min. každé 2 hodiny

6. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ze správné výrobní a hygienické praxe a jsou proškoleni z bezpečnostních opatření v souvislosti s Covid-19

7. Naše provozovny jsou auditovány nezávislou třetí stranou

8. Pravidelné mikrobiologické testování produktů

9. Dodržování sanitačního řádu provozovny – čistota je ověřována mikrobiologickým testováním

10. Denní kontrola všech nastavených hygienických opatření

 

1. Disinfection is available

2. Contactless payment is preferred

3. Safety distance requested

4. Our employees wear face masks and wash their hands min. every 30 minutes

5. Frequent contact points are disinfected more often, min. every 2 hours

6. Our employees are regularly trained in good manufacturing and hygiene practices and as well in safety measures related to Covid-19

7. Our stores are audited by an independent external partner

8. Regular microbiological testing of products

9. Compliance with the sanitation procedure - cleanliness is verified by microbiological testing

10. Daily check of all set hygiene measures