Společenská odpovědnost společnosti

Jako společnost, která obsluhuje stovky tisíc cestujících každý den, musíme adaptovat obchodní strategii tak, abychom přispívali k dalšímu rozvoji udržitelného podnikání.

Naše strategie společenské odpovědnosti, PEPS (Planet.Ethics.People.Social), je v souladu s globálními výzvami, kterým odvětví cestovního maloobchodu v současnosti čelí a je jádrem naší korporátní strategie a rozhodování.

V roce 2021 jsme vytvořili ambiciózní plán, jak snížit náš dopad na životní prostředí a zajistit tak větší pozitivní vliv na komunity v rámci našeho odvětví. Stanovili jsme si jasné cíle pro měření pokroku při plnění našich závazků. Tyto cíle jsou plně v souladu s potřebami a očekáváními našich akcionářů a budou monitorovány a komunikovány na roční bázi. Naše CSR strategie stojí na čtyřech základních pilířích, které jsou podpořeny dvanácti konkrétními závazky, které jsou přímo navázané na jeden či více rozvojových cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Naše ambice je jasná: být klíčovým hráčem při přechodu odvětví cestovního maloobchodu do udržitelnějšího modelu podnikání.

Planet (Planeta)

Snižujeme dopad našich provozů na životní prostředí a spolupracujeme s pronajímateli, značkami a dodavateli, abychom dosáhli nastavených cílů v rámci našeho odvětví.

S cílem snížit naši ekologickou stopu a zvýšit udržitelnost našich obchodních činností jsme se zavázali:

 • Snižovat uhlíkové emise při dosažení cílů stanovených v rámci našeho odvětví
 • Snižovat odpady
 • Propagovat jednorázové obaly a obaly z recyklovatelných materiálů

Naše cíle pro rok 2025:

 • 100% zemí má zavedeno systémy měření odpadového hospodářství a iniciativy na snižování odpadů
 • 100% zemí přešlo na používání odpovědných spotřebních materiálů

 

Ethics (Etika)

Prosazujeme etické obchodní praktiky a podporujeme značky a partnery, kteří přispívají k odpovědné nabídce.

S cílem prokázat co nejvyšší etické standardy jsme se zavázali:

 • Podporovat a rozvíjet lokální zdroje potravin a jiných výrobků
 • Podporovat odpovědné výrobky
 • Prosazovat etické chování

Naše cíle pro rok 2025:

 • 100 % dodavatelů podepsalo naši chartu odpovědných dodavatelů
 • 100 % nových zaměstnanců a rizikové populace absolvuje školení proti úplatkářství a korupci
 • 100 % vajec zakoupených pro naše restaurace je z bezklecového chovu

People (Lidé)

Našim lidem nabízíme inkluzivní a stimulující pracovní prostředí, kde může prosperovat každý.

Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Chtěli bychom se stát nejatraktivnějším zaměstnavatelem v odvětví cestovního maloobchodu. Abychom toho dosáhli, zavázali jsme se:

 • Zajistit bezpečnost, zdraví a pracovní pohodu zaměstnanců
 • Podporovat aktivní zapojení našich zaměstnanců ve všech našich společnostech
 • Prosazovat diverzitu a rovné zacházení

Naše cíle pro rok 2025:

 • Vyváženost zastoupení pohlaví 50-50 ve vedení našich společností
 • 100 % vedoucích zaměstnanců absolvuje školení diverzity a inkluze

 

Social (Sociální)

Využíváme našeho globálního zastoupení, abychom co nejvíce pomáhali místním komunitám, ať už působíme kdekoliv.

Zavázali jsme se:

 • Podporovat lokální komunity
 • Podporovat a usnadňovat dobrovolnictví
 • Využívat naše obchodní sítě v oblasti dárcovství

Cíle pro rok 2025:

 • 0,5 % ze zisku před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) bude darováno
 • 100 % zemí vyvine iniciativy na podporu lokálních komunit

Ke stažení

PEPS brochure 2022