Společenská odpovědnost

Jako společnost působící ve 34 zemích světa na 5 různých kontinentech, s více než 18 000 zaměstnanci, kteří denně obsluhují stovky tisíc cestujících, je společenská odpovědnost důležitou součástí naší firemní kultury a obchodní strategie.  

Níže uvádíme jednotlivé oblasti v  rámci společenské odpovědnosti, které ilustrují naše aktivní zapojení a pevné odhodlání se tematice sociální odpovědnosti důsledně věnovat. 

Obchodní etika a podnikání

V Lagardere Travel Retail vždy otevřeně podporujeme spravedlivou a nezkreslenou hospodářskou soutěž. Plně respektujeme a vážíme si našich obchodních partnerů. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo k  porušení pravidel poctivé hospodářské soutěže a aby nebylo dotčeno dobré jméno skupiny společností Lagardere Travel Retail. Ve skupině Lagardere Travel Retail odmítáme jakékoliv korupční jednání a stavíme naše podnikatelské aktivity výlučně na poctivém přístupu.  

Životní prostředí

S  ohledem na stále rostoucí potřebu na ochranu životního prostředí se ve skupině Lagardère Travel Retail podílíme na zachování trvale udržitelného rozvoje. Sledujeme nové trendy v  rámci ochrany životního prostředí, abychom je zachovali i pro budoucí generace. Všichni zaměstnanci jsou povinni při výkonu práce pro skupinu společností Lagardère Travel Retail využívat přírodní zdroje účelně a úsporně, aby docházelo k  co nejmenším negativním zásahům do životního prostředí. V  rámci společností skupiny a jejich obchodních prostor klademe důraz na využití ekologických materiálů, které lze snadno recyklovat. Dodržujeme právní předpisy s  ohledem na nakládání s  odpady. 

Naši zaměstnanci

Všechny společnosti skupiny Lagardère Travel Retail respektují základní lidská práva a svobody každého jednotlivce. Zejména se pak se soustředíme na ochranu osobnosti a soukromí našich zaměstnanců, respektujeme rovný přístup zaměstnanců k  zaměstnání, zákaz diskriminace a rovné zacházení. Zaměstnancům společností skupiny Lagardère Travel Retail se v  naší společnosti otevírá možnost pro další osobní rozvoj. Naše zaměstnance podporujeme ve vzdělávání, prohlubování kvalifikace a kariérním růstu. Podporujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci, klademe důraz na bezpečné pracovní podmínky ve všech prostorech, ve kterých naši zaměstnanci vykonávají svoji práci. 

Sociální solidarita

Lagardère Travel Retail dlouhodobě podporuje celou řadu inciativ v oblasti sociální solidarity. Na pravidelné bázi spolupracujeme s  celou řadou neziskových organizací, a to jak formou finančních příspěvků na jejich aktivity, tak fyzickou či odbornou pomocí našich zaměstnanců. Do budoucna plánujeme nejen prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery, ale tyto naše aktivity dále rozšiřovat.